1. Usługodawcą w serwisie o adresie elektronicznym www.pomyslynaurodziny.pl (dalej serwis) Pomysły na urodziny Krzysztof Kasperczyk z siedzibą w Katowicach 40-750 , ul. Armii Krajowej 304m/5,  NIP: 9542533973 , Regon 387006066
 2. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest poprzez dane kontaktowe podane na stronie www.pomyslynaurodziny.pl , w szczególności poprzez pocztę e-mail o adresie elektronicznym Pomysły na urodziny Krzysztof Kasperczyk, pod numerem telefonu 665 259 295 lub listownie na adres siedziby Usługodawcy.
 3. Usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną polega na udostępnieniu korzystania z serwisu internetowego, którego operatorem jest Usługodawca.
 4. Serwis internetowy dostępny jest publicznie. Korzystanie z serwisów możliwe jest bez rejestracji, chyba że poszczególne funkcje serwisu tego wymagają.
 5. Korzystanie z serwisu jest nieodpłatne. Odpłatność wiąże się dopiero z zakupem ofert, o których mowa w serwisie.
 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym momencie przez każdą ze Stron bez podania przyczyn.
 7. Do korzystania z serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie końcowe Użytkownika. Jedynym warunkiem technicznym jest dostęp do komputera lub innego urządzenia końcowego ze standardowym systemem operacyjnym, standardowej przeglądarki internetowej oraz Internetu.
 8. Niedopuszczalne jest podczas korzystania z serwisu dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze obiektywnie bezprawnym, obraźliwym, wulgarnym, dyskryminującym, zautomatyzowanym, itp., w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w serwisie lub ich publikowanie na formach, czy udostępnionej możliwości komentowania; treści takie mogą zostać zmoderowane lub usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia, a konto Użytkownika może zostać zablokowane. Zgodnie z art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników w serwisie.
 9. Użytkownik w celu możliwości aktywności na forum internetowym w serwisie lub możliwości dodawania komentarzy może założyć tzw. konto, rejestrując nazwę Użytkownika, adres e—mail i hasło. Z chwilą założenia konta, między Użytkownikiem a Usługodawcą dochodzi do zawarcia nieodpłatnej umowy o prowadzenie konta, mocą której Usługodawca zobowiązuje się utrzymywać konto Użytkownika w serwisie, a Użytkownik korzystać z serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym momencie przez każdą ze Stron bez podania przyczyn.
 10. Użytkownik może zarządzać swoim kontem, dodając swoje dane lub modyfikując swoje dane, przeglądając swoje komentarze lub aktywności na forum. Użytkownika dodając dane do konta uprawnia Usługodawcę do publicznego rozpowszechniania tych danych w serwisie, w kanałach społecznościowych prowadzonych przez Usługodawcę związanych z serwisem, w tym w newsletterze, w tym także swojego wizerunku lub innego oznaczenia graficznego, jeśli zostanie on dodane przez Użytkownika jako tzw. avatar.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania w dowolnie wybranym przez siebie momencie weryfikacji prawdziwości i aktualności adresu e-mail przypisanego do konta Użytkownika poprzez przesłanie na ten adres e-mail wiadomości z prośbą o potwierdzenie adresu e-mail. W razie braku potwierdzenia adresu e-mail w ciągu 48 godzin od doręczenia wiadomości, konto Użytkownika może zostać zablokowane do czasu potwierdzenia adresu przez Użytkownika.
 12. Informacje handlowe zamieszczone na w serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, lecz są zaproszeniem do składania ofert. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest przyjęcie przez Sprzedawcę przesłanej przez Klienta oferty kupna produktu/usługi za pomocą formularza udostępnionego w ww. serwisie lub z wykorzystaniem ww. danych kontaktowych. Kwestie prawne dotyczące zakupów na odległość, prawa odstąpienia od umowy, itd. regulują odrębne przepisy i regulamin Sprzedawcy, za co, jak i za ofertę Sprzedawcy, jej wykonanie i ewentualne wady Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, gdyż nie jest Sprzedawcą.
 13. Użytkownik w zakresie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może od niej odstąpić w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia.
 14. Miejscem składania reklamacji jest ww. siedziba Usługodawcy. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Usługodawcą/Sprzedawcą, a Użytkownikiem lub Klientem,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 15. Właścicielem wszelkich treści, informacji i grafik zamieszczonych w serwisie jest Usługodawca, z wyjątkiem znaków towarowych należących do innych podmiotów, do korzystania z których Usługodawcy przysługuje tytuł prawny. Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów umieszczonych w serwisach odbywać się może jedynie za uprzednią zgodą Usługodawcy. Zgoda może być wyrażona poprzez email lub pisemnie.
 16. Postanowienia dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.pomyslynaurodziny.pl